การจัดการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจนิยามของการจัดการจัดซื้อ จัดหา และ จัดจ้าง