การจัดการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจนิยามของการจัดการจัดซื้อ จัดหา และ จัดจ้าง