การใช้งานโปรแกรมออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรม Google Sketchup

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งานโปรแกรมออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรม Google Sketchup