homeการใช้งานโปรแกรมออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรม Google Sketchup
personperson_add
การใช้งานโปรแกรมออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรม Google Sketchup

ผู้สอน
นาย ยัสรี ปะดอ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้งานโปรแกรมออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรม Google Sketchup

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4310

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งานโปรแกรมออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรม Google Sketchup


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)