homeปีที่ 1เทคโนโลยีโยธาภาคสมทบ
personperson_add
ปีที่ 1เทคโนโลยีโยธาภาคสมทบ

ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปีที่ 1เทคโนโลยีโยธาภาคสมทบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4318

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสรายวิชา:13-011-235  ชื่อ แคลคูลัส 2

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จำนวน 8 ราย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)