การจัดการแรงงานสัมพันธ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาด้านการจัดการแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง