การจัดการแรงงานสัมพันธ์


ผู้สอน
ผศ. ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการแรงงานสัมพันธ์

Class ID
434

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

ศึกษาด้านการจัดการแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)