เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการแรงงานสัมพันธ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาด้านการจัดการแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง