homeเคมีพื้นฐาน (ว30102)
personperson_add
เคมีพื้นฐาน (ว30102)

ผู้สอน
นางสาว อุไรรัตน์ ศรีโรจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมีพื้นฐาน (ว30102)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4344

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างอะตอม  และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุด กับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา อธิบายการจัดเรียงธาตุและทำนายสมบัติของธาตุในตารางธาตุ วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึก  และในโมเลกุลของสาร สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง จุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสาร กับแรง        ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร ทดลองอธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่น        ลำดับส่วนของน้ำมันดิบ การนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่นลำดับส่วนของน้ำมันดิบไปใช้ประโยชน์รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ อธิบายการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผล  ที่เกิดจากการผลิตและการใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทดลอง อธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน น้ำมัน โปรตีน และกรดนิวคลิอิก โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้มูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)