เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ชั้นป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

   บอกความหมายของสูเราะฮฺ

- รู้และเข้าใจความหมายความเป็นมาของอัลกุรอานและซูเราะฮฺสั้นๆ

                - อ่านและท่องจำเกี่ยวกับความหมายของอัลกุรอานซูเราะฮฺสั้นๆ

                 - ยึดมั่นในหลักคำสอนของอัลกุรอานและนำมาอ่านใช้ในชีวิตประจำวัน