วิทยาศาสตร์ชั้นป.1

คำอธิบายชั้นเรียน

 

   บอกความหมายของสูเราะฮฺ

- รู้และเข้าใจความหมายความเป็นมาของอัลกุรอานและซูเราะฮฺสั้นๆ

                - อ่านและท่องจำเกี่ยวกับความหมายของอัลกุรอานซูเราะฮฺสั้นๆ

                 - ยึดมั่นในหลักคำสอนของอัลกุรอานและนำมาอ่านใช้ในชีวิตประจำวัน