homeว30241 ชีววิทยา 1
person
ว30241 ชีววิทยา 1

ผู้สอน
วิลาวัลย์ เต็มหิรัญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว30241 ชีววิทยา 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4366

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต  เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  ระบบการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)