โลก ดวงดาวและอวกาศ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับ โลก ดวงดาวและอวกาศ  ตลอดจนการดำเนินชีวิต ในโลกนี้อย่างสันติ