homeการโปรแกรมจาวาสคริปต์เบื้องต้น ห้อง ม.6/1
person
การโปรแกรมจาวาสคริปต์เบื้องต้น ห้อง ม.6/1

ผู้สอน
นาย นาวี กุมภาพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การโปรแกรมจาวาสคริปต์เบื้องต้น ห้อง ม.6/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4413

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา การโปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์       รหัสวิชา   ง 30245       จำนวน   2    ชั่วโมง / สัปดาห์

ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 6           ภาคเรียนที่ 1 / 2555     ครูผู้สอน  นายวันดี  กุมภาพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ              โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ข้อมูลสารสนเทศและการประมวลผลของมูลเป็นสารสนเทศพร้อมหลักการและขั้นตอนการ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณและเปรียบเทียบ ขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชันคำนวณ คำสั่งต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชั่นเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมงานต่าง ๆ โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องไมโคร คอมพิวเตอร์

            ปฏิบัติการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา  ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

            เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งานรวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความเป็นมาของจาวาสคริปต์ได้
2. บอกความสามารถและข้อจำกัดของภาษาจาวาสคริปต์
3. เข้าใจรายละเอียดในโครงสร้างและหลักการทำงานของภาษาจาวาสคริปต์
4. อธิบายข้อกำหนดในการตั้งชื่อตัวแปรของภาษาจาวาสคริปต์ได้
5. ประยุกต์และใช้งานตัวแปรสำหรับการเขียนโปรแกรมจาวาสคริปต์บนเว็บเพจได้อย่างถูกต้อง
6. เข้าใจรูปแบบการใช้คำสั่ง if เพื่อควบคุมเงื่อนไขได้
7. สามารถเขียนชุดคำสั่ง if เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขในรูปแบบต่างๆ ได้
8. เลือกใช้คำสั่ง if, if..else  และ switch ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
9. อธิบายข้อดีของการใช้คำสั่ง switch ตรวจสอบเงื่อนไขแทนการใช้คำสั่ง if
10. เขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์ เพื่อให้โปรแกรมทำตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
11. อธิบายหลักการทำงานของลูป for , while , do - while ได้
12. เขียนโปรแกรมโดยใช้ลูป for ได้
13. เขียนโปรแกรมโดยใช้ลูป while และ do - while  ได้
14. เลือกใช้ลูป for , while หรือ do – while เพื่อให้โปรแกรมทำงานในลักษณะเดียวกันได้
15. สามารถนำลูปชนิดต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)