เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยยศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

        ความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฎิกิริยา แรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์  โมเมนต์ของแรง  การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง และแนวโค้ง พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์ พลังงานและความสัมพันธ์ปริมาณพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ ความต้านทาน กระแสไฟฟ้า คำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด  ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกเบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่าง โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี่ ระบบสุริยะ