มัธยมศึกษาปีที่1/1ภาคเรียนที่1/2555

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555