ม.4_2555/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ และทำใบงานให้ถูกต้องเรียบร้อย ส่งให้ตรงเวลา