homeม.6/2
personperson_add
ม.6/2

ผู้สอน
person
นาง อัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.6/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4473

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียน สร้าง Mind Map ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แล้วตอบคำถามท้ายบท ที่ เป็น คำถามแล้วตอบแบบเลือกตอบ พร้อมทั้งเติมคำ ให้สมบูรณ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)