homeม.6/2
person
ม.6/2

ผู้สอน
นาง อัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4473

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียน สร้าง Mind Map ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แล้วตอบคำถามท้ายบท ที่ เป็น คำถามแล้วตอบแบบเลือกตอบ พร้อมทั้งเติมคำ ให้สมบูรณ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)