ม.6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียน สร้าง Mind Map ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แล้วตอบคำถามท้ายบท ที่ เป็น คำถามแล้วตอบแบบเลือกตอบ พร้อมทั้งเติมคำ ให้สมบูรณ์