วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ชั้นปีที่1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ชั้นปีที่1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ