คอมพิวเตอร์ ป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

การสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Office