ชั้นประถมศึกษาปีที่3/1

สุรินทร์ ชัยวุฒิ

โรงเรียนของเราน่าอยู่

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนของเราน่าอยู่  คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก้ไม่ซุกชน  เด็กทุกคนมีความดี  เก่ง  และมีความสุข  ได้รับงบประมาณจากคุณถนอมกิจ