homeComputer P.6/2555
personperson_add
Computer P.6/2555

ผู้สอน
นางสาว แสงจันทร์ ใจแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Computer P.6/2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4499

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)