เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบลวดลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา มิ่งขวัญ (ผู้เชี่ยวชาญรายวิชา)
นางสาววราภรณ์ ไชยพร(ผู้ออกแบบบทเรียน)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาที่มาและแนวคิดในการออกแบบลวดลายประเภทต่าง ๆ  ตลอดจนการผูกลายเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ  และฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภทต่าง ๆ