การออกแบบลวดลาย


ผู้สอน
นางสาว วราภรณ์ ไชยพร
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การออกแบบลวดลาย

รหัสวิชา
450

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา มิ่งขวัญ (ผู้เชี่ยวชาญรายวิชา)
นางสาววราภรณ์ ไชยพร(ผู้ออกแบบบทเรียน)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาที่มาและแนวคิดในการออกแบบลวดลายประเภทต่าง ๆ  ตลอดจนการผูกลายเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ  และฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภทต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books