ชั้นประถมศึกษาปีที่่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ศิลปะสำหรับเด็กประถม ความรู้พื้นฐาน ทัศนธาตุุ พื้นผิว น้ำหนัก ความคิดสร้างสรรค์