เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประกอบด้วยบทเรียน ต่อไปนี้

- วงจรการทำงานของคอมพิวเตอร์

- ประเภทของคอมพิวเตอร์

- เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

- เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (Software)