Computer ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์สาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เรื่อง...การสร้างหน้งสืออิเล็คทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม DesktopAuthor