homeComputer ม.1
person
Computer ม.1

ผู้สอน
นาย สมพร มูลเมฆ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Computer ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4510

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาคอมพิวเตอร์สาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เรื่อง...การสร้างหน้งสืออิเล็คทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม DesktopAuthor 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)