ป.1 /2

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนมีห้องเรียนชั้น ป. 1 อยู่  2 ห้องและมีครูประจำชั้นแยกกันสอนแต่เน้้อเดึ่ยวกันจุดประสงค์เดี่ยวกัน  เพื่อความสะดวกและดูแลอย่างทั่วถึง