เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป. 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีจำนวนนักเรียนทั้งชั้น  33  คน มุ่งฝึกให้นักเรียน  คิดเป็น มีทักษะ  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์