homeวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป. 1
person
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป. 1

ผู้สอน
นาง เกษฏาพร ชูชื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป. 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4512

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีจำนวนนักเรียนทั้งชั้น  33  คน มุ่งฝึกให้นักเรียน  คิดเป็น มีทักษะ  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)