วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป. 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีจำนวนนักเรียนทั้งชั้น  33  คน มุ่งฝึกให้นักเรียน  คิดเป็น มีทักษะ  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์