homeวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป. 1
personperson_add
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป. 1

ผู้สอน
นาง เกษฏาพร ชูชื่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป. 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4512

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีจำนวนนักเรียนทั้งชั้น  33  คน มุ่งฝึกให้นักเรียน  คิดเป็น มีทักษะ  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)