เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 กลุ่มสาระภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ชั่วโมง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่องคำคล้องจอง   ( นิทานคุณธรรม เรื่อง  เต่า งู กา )  เวลาเรียน  2  ชั่วโมง  ครูผู้สอน นางเครือวัลย์  ปัญญา