ประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นป.1 โรงเรียนบ้านปากเหมือง  มีจำนวนนักเรียน  25    คนครูประจำชั้น  คุณครู  สามารถ    จันทร์แจ่ม