เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ป. ๑/๑

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การผันวรรณยุกต์

อักษรกลางผันได้  ๕ เสียง คือ สามัย เอก โท ตรี จัตวา      เช่น กา  ก่า  ก้า  ก๊า  ก๋า

อักษรสูงผันได้  ๓  เสียง  คือ  สามัญ  เอก  โท เช่น  ขา  ข่า  ข้า

อักษรต่ำผันได้  ๓  เสียง  รูปเอกเป็นเสียงโท  รูปโทเป็นเสียงตรี   เช่น  ยา  ย่า  ย้า