เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อง แม่ริม สพป.เชียงใหม่ เขต 2  

จำนวนนักเรียน  33  คน