ภาษาไทย ป.1

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนกลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป. 1

  เรื่อง   การเรียงคำให้เป็นประโยค