ชั้นเรียนวิชา ระบบฐานข้อมูล ของนักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา