งานปลูกไม้ประดับกลางแจ้ง


ผู้สอน
นาง สุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานปลูกไม้ประดับกลางแจ้ง

รหัสวิชา
45798

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา
   ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกไม้ประดับกลางแจ้ง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของการปลูกไม้ประดับกลางแจ้ง การเลือกสถานที่ปลูกไม้ประดับกลางแจ้ง วัสดุปลูกและเครื่องปลูก  วิธีการขยายพันธุ์ไม้ประดับ ข้อดี ข้อเสียของการขยายพันธุ์วิธีต่าง ๆ ปฏิบัติการขยายพันธุ์ไม้ประดับ ข้อมูลไม้ประดับกลางแจ้งที่นิยมปลูก เช่น ต้นวาสนา เฟิร์น กุหลาบหิน รางเงิน รางทอง กาบหอยแครง ต้นเศรษฐีต่าง ๆ ว่านหางจระเข้ อัญชัน และโกสน ปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษาไม้ประดับชนิดต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากไม้ประดับที่ปลูก
   โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน และทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้
เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books