เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.3)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษา  หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีนำเสนองาน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโปรแกรมแบบง่าย  ๆ   การเขียนสคริปต์  จาวาสคริปต์แฟลซ์   ใช้ซอฟแวร์อุปกรณ์ดิจิตัลช่วยช่วยในการนำเสนองาน

          ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น  ใช้คำสุภาพและไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น

 

ตัวชี้วัด

 

          ง 3.1 ม.3/1 อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ง 3.1 ม.3/2  เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

          ง 3.1 ม.3/3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

          ง 3.1 ม.3/4  ใช้คอมพิวเตอร์

ง 2.1 ม.2/3  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง

ง 2.1 ม.2/4  เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีด้วย 

               การลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ง 4.1 ม.2/1  อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ

ง 4.1 ม.2/2  ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

ง 4.1 ม.2/3  มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ