โครงงานนักธุรกิจน้อย (ง๒๓๒๒๒) ม.๓


Teacher
นาย ดวงเด่น พิจอมบุตร
Current sign in at over 2 years ago

Title
โครงงานนักธุรกิจน้อย (ง๒๓๒๒๒) ม.๓

Class ID
45901

School
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

Description
      ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ และอธิบายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ประเภทธุรกิจ นโยบายธุรกิจ ตลาดและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวทางเข้าสู่อาชีพ

และการกำหนดราคาขายสินค้า การวางแผนธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา การเขียนโครงงาน การสร้างผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนำเสนอขายสินค้า และบริการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการสร้างคุณธรรมของนักธุรกิจน้อยสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ๕ ประการคือซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและ กตัญญู โดยเน้นธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าเอง ให้นักเรียนคิดเป็น ทำได้ ขายเป็น และใช้ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ได้แก่ ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการร่วมทำงาน ทักษะแสวงหาความรู้ ทักษะการจัดการ และใช้กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการ GPAS กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการ ๙ ขั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ ประสบการณ์ในงานอาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีคุณลักษณะนิสัยในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมของนักธุรกิจน้อย ๕ ประการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข รู้จักพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา แข่งขันในสังคมไทยและสากลได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)