งานจัดสวนถาด (ง๒๓๒๑๒) ม.๓


ผู้สอน
นาย ดวงเด่น พิจอมบุตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานจัดสวนถาด (ง๒๓๒๑๒) ม.๓

รหัสวิชา
45908

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา
      ศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย ประโยชน์  และรูปแบบของการจัดสวนถาด  แนวคิดการจัดสวนชนิดต่าง ๆ การนำองค์ประกอบ

ของศิลป์มาใช้ในการจัดสวนถาด การเลือกใช้พันธุ์ไม้และวัสดุจัดสวนถาด เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องปลูกและดินปลูก วัสดุตกแต่งผิว ภาชนะสำหรับใช้จัด เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์วิธีการและขั้นตอนการจัดสวนถาด การดูแลรักษาและการประเมินราคาสวนถาด
โดยใช้ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะการร่วมทำงาน ทักษะแสวงหาความรู้ ทักษะการจัดการ และใช้กระบวนการเรียนความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการ ๙ ขั้น ทักษะกระบวนการ GPAS และกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการทำงานอาชีพที่จำเป็น เห็นคุณค่าความสำคัญ ของงานอาชีพสุจริต มองเห็น แนวทางในการประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะนิสัยในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่ง แวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่ารวมทั้งมีคุณธรรมเช่นความขยันความอดทน ความรับผิดชอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books