วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ชยพร แอคะรัจน์

มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -ภาคเรียนที่ 1/2554