วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รองศาสตราจารย์ ชยพร แอคะรัจน์

มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -ภาคเรียนที่ 1/2554