โรคและการสุขาภิบาลสัตว์(ปวส.2/2สัตวศาสตร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้น ปวส.2/2 (สัตวศาสตร์)

สาขาวืชา สัตวศาสตร์     

แผนกวิชา สัตวศาสตร์

ประเภทวิชา เกษตรกรรม

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ