homeโรคและการสุขาภิบาลสัตว์(ปวส.2/2สัตวศาสตร์)
personperson_add
โรคและการสุขาภิบาลสัตว์(ปวส.2/2สัตวศาสตร์)

ผู้สอน
นาย ศุภฤกษ์ เสริมสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โรคและการสุขาภิบาลสัตว์(ปวส.2/2สัตวศาสตร์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4603

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้น ปวส.2/2 (สัตวศาสตร์)

สาขาวืชา สัตวศาสตร์     

แผนกวิชา สัตวศาสตร์

ประเภทวิชา เกษตรกรรม

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)