สารสนเทศ ม.1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเข้ากลุ่มเพื่อที่จะได้ศึกษาในราชวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1