ชั้น ป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร