เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากเอกสาร งานวิจัย  หรือระบบงานจริง