สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากเอกสาร งานวิจัย  หรือระบบงานจริง