home1066102 นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา
person
1066102 นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ มอนไธสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
1066102 นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
46779

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
     ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีนโยบายการศึกษา กระบวนการพัฒนานโยบาย การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย การบริหารการศึกษาเชิงกลยุทธ์ ฝึกปฏิบัติการวางแผน ประเมิน ปรับปรุงกลยุทธ์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม ปฏิบัติการจัดทำแผนงาน โครงการ และการนำแผนกลยุทธ์การศึกษาสู่การปฏิบัติ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)