การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass  Education) การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผ่านระบบสื่อทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ การใช้เครือข่ายสากล (Internet)  ในการสืบค้น การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการเรียนการสอน การส่งและการดาวน์โหลดข้อมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล