เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass  Education) การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผ่านระบบสื่อทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ การใช้เครือข่ายสากล (Internet)  ในการสืบค้น การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการเรียนการสอน การส่งและการดาวน์โหลดข้อมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล