homeการจัดการทรัพยากรมนุษย์
person
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน
ณัฐวุฒิ อิ้มพัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4679

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาหลักและหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การวางแผนและควบคุมที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกำลังคน การคัดเลือก การกำหนดความสามารถที่คาดหวัง การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การขึ้นค่าตอบแทน การเลื่อนและโยกย้ายตำแหน่ง ระเบียบวินัย การลงโทษและแรงงานสัมพันธ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)