เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักและหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การวางแผนและควบคุมที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกำลังคน การคัดเลือก การกำหนดความสามารถที่คาดหวัง การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การขึ้นค่าตอบแทน การเลื่อนและโยกย้ายตำแหน่ง ระเบียบวินัย การลงโทษและแรงงานสัมพันธ์