homeการจัดการทรัพยากรมนุษย์
personperson_add
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน
ณัฐวุฒิ อิ้มพัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4679

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักและหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การวางแผนและควบคุมที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกำลังคน การคัดเลือก การกำหนดความสามารถที่คาดหวัง การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การขึ้นค่าตอบแทน การเลื่อนและโยกย้ายตำแหน่ง ระเบียบวินัย การลงโทษและแรงงานสัมพันธ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)