homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เทอม 1
personperson_add
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เทอม 1

ผู้สอน
นาย เกียรติศักดิ์ แก้วหล้า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เทอม 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4690

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสอนเสริมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 

เนื้อหาประกอบด้วย

  1. เซต
  2. การให้เหตุผล
  3. จำนวนจริง

ในชั้นเรียนนี้จะประกอบไปด้วย

  1. วีดีโอ ซึ่งผลิตตามโครงการพัฒนาครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  โดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  2. เอกสารประกอบการสอน
  3. แบบฝึกหัด
  4. แบบทดสอบ

นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้จากสื่อที่ต้องการ ตามความสนใจ หากพบปัญหา หรือไม่เข้าใจสามารถตั้งกระทู้ถามได้ที่ กระดานสนทนา ครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)