เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เทอม 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสอนเสริมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 

เนื้อหาประกอบด้วย

  1. เซต
  2. การให้เหตุผล
  3. จำนวนจริง

ในชั้นเรียนนี้จะประกอบไปด้วย

  1. วีดีโอ ซึ่งผลิตตามโครงการพัฒนาครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  โดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  2. เอกสารประกอบการสอน
  3. แบบฝึกหัด
  4. แบบทดสอบ

นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้จากสื่อที่ต้องการ ตามความสนใจ หากพบปัญหา หรือไม่เข้าใจสามารถตั้งกระทู้ถามได้ที่ กระดานสนทนา ครับ