homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เทอม 1
person
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เทอม 1

ผู้สอน
นาย เกียรติศักดิ์ แก้วหล้า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เทอม 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4690

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสอนเสริมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 

เนื้อหาประกอบด้วย

  1. เซต
  2. การให้เหตุผล
  3. จำนวนจริง

ในชั้นเรียนนี้จะประกอบไปด้วย

  1. วีดีโอ ซึ่งผลิตตามโครงการพัฒนาครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  โดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  2. เอกสารประกอบการสอน
  3. แบบฝึกหัด
  4. แบบทดสอบ

นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้จากสื่อที่ต้องการ ตามความสนใจ หากพบปัญหา หรือไม่เข้าใจสามารถตั้งกระทู้ถามได้ที่ กระดานสนทนา ครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)