homeห้องเรียนวิถีพุทธ ช่วงชั้นที่ ๔
personperson_add
ห้องเรียนวิถีพุทธ ช่วงชั้นที่ ๔

ผู้สอน
พระ พรสันต์ นาคชุมแสง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนวิถีพุทธ ช่วงชั้นที่ ๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4693

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนพระพุทธศาสนา 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)