ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2 รหัสวิชา อ22101


ผู้สอน
นางสาว กมลศรัณ จาเลิศ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2 รหัสวิชา อ22101

รหัสวิชา
47060

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะน า คำช้ีแจง และคำอธิบายง่าย ๆ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศและบทร้อยกรองส้ัน ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน ระบุ/เขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ สนทนา แลกเปลี่ยน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ต้วและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ใ้ช้คำขอร้อง ให้คำ แนะนำ คำช้ีแจงและคำอธิบายตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความ ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ พดูและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั เรื่องที่ฟังหรืออ่าน พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมและประสบการณ์พร้อมท้้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม พูด และเขียนบรรยายเกี่ยวตนเองกิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ สังคม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (Topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/ เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องต่าง ๆ ใกล้ต้ว และ ประสบการณ์ พร้อมท้้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทาง เหมาะกับ บุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายเกี่ยวกับ เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา เขา้ร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ สนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และ การลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่ เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นคว้า รวบรวมและสรุป ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและการสืบค้นกระบวนการปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางภาษาเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดวเิคราะห์และมีส่วนร่วมสนับสนุน เพื่อให้เห็นคุณค่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่น ในการทำงานเป็นคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ รหัสตัวชี้วัด ต 1.1 ม.2/1 - ม.2/4 ต 1.2 ม.2/1 - ม.2/5 ต 1.3 ม.2/1 - ม.2/3 ต 2.1 ม.2/1 – ม.2/3 ต 2.2 ม.2/1 – ม.2/2 ต 3.1 ม.2/1 ต 4.1 ม.2/1 ต 4.2 ม.2/1 – ม.2/2

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books