ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.2 รหัสวิชา อ 21203


ผู้สอน
นางสาว กมลศรัณ จาเลิศ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.2 รหัสวิชา อ 21203

รหัสวิชา
47065

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ฟังบทสนทนาและข้อความสั้นๆแล้วจับใจความ และพูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญได้ อ่านออกเสียงบทสนทนาถูกต้องตามหลักการอ่านใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดตอบโต้ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน ความสนใจส่วนบุคคล พูดบรรยายลักษณะของบุคคล การแสดงความรู้สึก การแสดงอารมณ์ การใช้ภาษาในการพูดซื้อสิ่งของ การพูดขอร้องและการพูดเชิญชวนได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่ได้รับการมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักกาลเทศะและการควรไม่ควร มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ

ผลการเรียนรู้

  1. อ่านออกเสียงพยัญชนะ คำ กลุ่มคำ บทสนทนาได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน

  2. พูดสนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล บรรยายเกี่ยวกับตัวเลข เวลา วัน เดือน ปี ตำแหน่ง ที่ตั้ง ทิศทาง สี ความสนใจส่วนบุคคล กิจวัตรประจำวัน อาชีพ การแนะนำตัวเองและผู้อื่น ลักษณะรูปร่าง เครื่องนุ่งห่ม กิจกรรมในอนาคต การแสดงความรู้สึกและอารมณ์ การซื้อขายและราคาสินค้า กิจกรรมในอนาคต การเชิญ การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญ สถานการณ์ในชีวิตประจำวันต่างๆ

  3. เข้าใจ ปฏิบัติตามคำสั่ง ระบุข้อมูล เขียนให้ข้อมูลจากประโยคและบทสนทนาที่ฟัง

  4. สามารถจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดและสรุปประเด็นที่สำคัญจากบทสนทนาและข้อความสั้นๆได้ อย่างถูกต้อง

  5. ใช้หลักไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง

  6. เข้าใจหลักการใช้ภาษาและรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books