ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 5


ผู้สอน
นาย Pongsathorn naraya
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีืั้ 5

รหัสวิชา
47113

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา

สนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการฟังระดับต้น ออกเสียงคำและประโยคได้ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่กำหนดให้เพื่อสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ

โดยใช้ทักษะทางภาษา อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วมแนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books