homeประถมศึกษา ๖
person
ประถมศึกษา ๖

ผู้สอน
mana พระใบฏีกาสำเรียง กิตฺติคุโณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษา ๖

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4716

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โรงเรียนบ้านหนองต้อ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)