ภาษาเกาหลี2 ต20204 ม.3/2


ผู้สอน
เยาวนาฎ ปาประโคน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาเกาหลี2 ต20204 ม.3/2

Class ID
47319

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

อธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เรื่องราวต่างๆใกล้ตัว เรื่องที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ สามารถใช้ภาษาเกาหลีในสถานการณ์จริงหรือ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีใต้ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ และเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของชาวเกาหลีใต้ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่สถานศึกษาจัดให้ ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)