homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ผู้สอน
นาย เอกพจน์ ทาปัญญา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4732

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

            ศึกษาหลักการและวิธีแก้ปัญหา  กระบวนการแก้ปัญหา  การจำลองความคิดเป็นข้อความ  และการจำลองความคิดเป็นผังงาน  การคิด  วิเคราะห์และวางแผนการทำงาน  การติดตั้งโปรแกรม MSWLogo  การเข้าสู่โปรแกรมโลโก และการเลิกใช้งาน  ส่วนประกอบ  หน้าต่างโปรแกรมโลโก  คำสั่งพื้นฐานในการประมวลผล  เช่น  คำสั่งเต่าพิมพ์ข้อความ  คำสั่งเต่า วาดรูป คำสั่งเต่ากำหนดสี  คำสั่งเต่าทำงานซ้ำ (Repeat) การเรียกซ้ำ (Recursion) การสร้าง และแก้ไขกระบวนความ การกำหนดค่าตัวแปร  วิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล  และคำสั่งจัดการข้อมูล  เต่าสร้างเสียงดนตรีและภาพเคลื่อนไหว  มีทักษะในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  และสามารถนำไปประยุกต์สร้างงานใหม่ได้  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ความสำคัญของหลักการโปรแกรมเบื้องต้นได้  เขียนลำดับ  การทำงานโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้  นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนเขียนโปรแกรม  อย่างสร้างสรรค์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)