เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

            ศึกษาหลักการและวิธีแก้ปัญหา  กระบวนการแก้ปัญหา  การจำลองความคิดเป็นข้อความ  และการจำลองความคิดเป็นผังงาน  การคิด  วิเคราะห์และวางแผนการทำงาน  การติดตั้งโปรแกรม MSWLogo  การเข้าสู่โปรแกรมโลโก และการเลิกใช้งาน  ส่วนประกอบ  หน้าต่างโปรแกรมโลโก  คำสั่งพื้นฐานในการประมวลผล  เช่น  คำสั่งเต่าพิมพ์ข้อความ  คำสั่งเต่า วาดรูป คำสั่งเต่ากำหนดสี  คำสั่งเต่าทำงานซ้ำ (Repeat) การเรียกซ้ำ (Recursion) การสร้าง และแก้ไขกระบวนความ การกำหนดค่าตัวแปร  วิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล  และคำสั่งจัดการข้อมูล  เต่าสร้างเสียงดนตรีและภาพเคลื่อนไหว  มีทักษะในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  และสามารถนำไปประยุกต์สร้างงานใหม่ได้  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ความสำคัญของหลักการโปรแกรมเบื้องต้นได้  เขียนลำดับ  การทำงานโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้  นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนเขียนโปรแกรม  อย่างสร้างสรรค์