การวัดและประเมินการเรียนรู้ ( Learning Assessment)


ผู้สอน
นาง ลัดดาวัลย์ ปินตา
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวัดและประเมินการเรียนรู้ ( Learning Assessment)

รหัสวิชา
47597

สถานศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายวิชา
  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง    

การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การสอบภาคปฏิบัติและการสร้างเกณฑ์การประเมิน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การนำผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสร้างและการใช้เครื่องมือวัด การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การให้คะแนนและ
การตัดสินผลการเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books